1. Εισαγωγή

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (www.dreamingreece.com) έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της DREAMINGREECE  η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής,  με Α.Φ.Μ. 115652677, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου Αττικής, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (info@dreamingreece.com), και θα αναφέρεται στην συνέχεια του παρόντος, ως «Eπιχείρηση».

Ο παρών διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί από την ανωτέρω προκειμένου να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας υπηρεσίες: α) πληροφόρησης σχετικά με διάφορους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα (εικόνες, φωτογραφίες, πληροφορίες, δρώμενα), β) πληροφόρησης για τουριστικά αγαθά, όπως υπηρεσίες διαμονής (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα εν γένει) καθώς και υπηρεσίες μεταφοράς (Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ταξί, ακτοπλοικές εταιρείες, δρομολόγια κ.ο.κ), γ) επιμόρφωσης και ενημέρωσης σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, πολιτισμού, αθλητισμού (συναυλίες, θεατρικά δρώμενα, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ο.κ.),  δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα για διαδραστική επικοινωνία των καταναλωτών, επισκεπτών, χρηστών (στη συνέχεια «επισκέπτες/χρήστες») με την Επιχείρηση,  αξιοποιώντας και εφαρμογές υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, με τους γενικούς όρους της παρούσας σύμβασης η ως άνω ατομική επιχείρηση επιθυμεί να διατυπώσει κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες συναλλάσσεται και τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών».

 

2. Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται ή/και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, δηλώνει ότι είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, θεωρείται δε ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο και υπερισχύουν  κάθε αντίθετης  ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Επιχείρησης και των επισκεπτών/χρηστών της Dreamingreece. Η μη συμμόρφωση του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς συνεπάγεται την άρση πάσης ευθύνης της επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της επιχείρησης να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση αυτής και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

 

3. Γενικοί όροι

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί μονομερώς και ελεύθερα τους όρους χρήσης και συναλλαγών από τον ιστότοπο, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.

4. Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

5. Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση ή τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης υπηρεσιών τρίτων, για οποιαδήποτε αιτία.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού καθώς και από παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ.υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), από διάδοση υιών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την χρήση (πχ. απώλεια δεδομένων).

 

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Dreamingreece συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδίων, οπτικοακουστικών έργων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και ειδικώτερα του Ν.2121/1993, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει μέχρις σήμερον, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης, ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, οι λογότυποι, οι φωτογραφίες, τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα ή τρίτα μέρη, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης, ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

7. Ευθύνη Χρήστη

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδας για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

8. Περιορισμένη Αδεια

Η Επιχείρηση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

9. Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο (links)

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο, οδηγούν σε σελίδες του ιστοτόπου ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτόν (ιστότοπο) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η Επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του παρόντος διαδικτυακού ιστοτόπου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο δεν υποδηλώνει ότι η Επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

10. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

H επιχείρηση δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών της. Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». 

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες / χρήστες του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Η Επιχείρηση δεν διανέμει ούτε μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που δεν συνδέεται με την Επιχείρηση τις πληροφορίες των επισκεπτών / χρηστών του, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Ο παρών ιστότοπος είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών να είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση που οι τελευταίοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που παρουσιάζεται στον παρών διαδικτυακό ιστότοπο με τον υπεύθυνο λειτουργίας αυτής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τον ιστότοπο χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης). 

 

11. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της παρούσας ιστοσελίδας ελέγχεται από firewall (εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες, απαγορεύοντας παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της.

 

12.Cookies

H Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα.

 

13.Περιοδικές Αλλαγές της Ιστοσελίδας

Συνεχώς η Επιχείρηση επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τις σχετικές με αυτή υπηρεσίες της, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή ενδέχεται να τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

14. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

 

15. Υποβολή παραπόνου

Για κάθε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά την Dreamingreece έχει το δικαίωμα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παρουσίαση του προβλήματος να υποβάλλει παράπονο στην Dreamingreece. Η Dreamingreece θα εξετάσει το παράπονό του και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών θα απαντήσει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/πελάτη, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος.

 

16. Επίσκεψη – Κοινωνική δικτύωση (facebook, Instagram, twitter, google plus κτλ.)

Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις υπηρεσίες της Επιχείρησης, να μοιράζεται καθώς και να εκφράζει τη γνώμη του (π.χ. εφαρμογή «like») για τα αναρτημένα στοιχεία της Επιχείρησης, μέσω των social media (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στα οποία συμμετέχει η Επιχείρηση.

Η λειτουργία των ως άνω εφαρμογών διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι βρίσκονται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Dreamingreece.

 

17. Κοινωνική δικτύωση και ευθύνη επιτήρησης

Η Dreamingreece δεν φέρει την ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης, επειδή:

- Δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης

- Δεν επιλέγει τον αποδέκτη

- Δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, και

- Δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας

  αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων.

 

18. Επικοινωνία με την Dreamingreece

Ο χρήστης/πελάτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Dreamingreece μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθώντας την σχετική εφαρμογή που είναι προσαρμοσμένη στην ιστοσελίδα "Επικοινωνία", συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα αποστολής μηνύματος ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου.

 

19. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την προστασία των καταναλωτών.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την Επιχείρηση, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την Dreamingreece εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη/πελάτη και την Επιχείρηση.

Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της Dreamingreece ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.